Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Książka pt. “Kościół Dogmatów i Tradycji” (PDF)

0 Comments

Książka pt. “Kościół Dogmatów i Tradycji” została napisana przez Jana Grodzickiego

Wstęp od Autora:

“Współczesna problematyka religijna świata przedstawia dziedzinę głębokich i doniosłych przemian. Poglądy ulegają rewizji, budzą się nowe siły przewodnie, a duch czasu aktualizuje niejedną opinię i myśl. Znamiennym przejawem współczesności są hasła i tendencje ekumeniczne oraz łącząca się z nim szeroka wymiana poglądów religijnych. Szczególne znaczenie przedstawia wysuwająca się na czoło coraz aktywniejsza rola Kościoła rzymskokatolickiego, który w współczesnej problematyce świata upatruje chwalebny program swego posłannictwa. Jest największym liczebnie i najpotężniejszym kościołem, świadomym swych możliwości i zamierzeń. Kościół rzymskokatolicki zawsze przedstawiał siebie w charakterze boskiego nauczyciela prawdy i elementu opatrznościowego w dziejach ludzkości. W tym charakterze pragnie występować nadal. Dostosowując się do wymogów doby obecnej, pragnie zdobyć większy wpływ na teraźniejsze i przyszłe losy świata. O religijnej i społeczno-politycznej roli Kościoła w jego historycznym rozwoju mówi niejedna publikacja i praca naukowa. Niewiele natomiast poznano teologiczno-dogmatyczną strukturę Kościoła w konfrontacji z Pismem św. jako najstarszym i najpoważniejszym dokumentem chrześcijaństwa. A przecież niektóre dogmaty wiary katolickiej wykazują w stosunku do nauk założyciela chrystianizmu i Jego apostołów daleko idące odchylenia, co z uwagi na rolę Kościoła – zastanawia i wzbudza uzasadniony niepokój. Czas chyba by mówić o tych sprawach szczerze i otwarcie. Wydaje się więc konieczne wnikliwe i obiektywne spojrzenie na wynikające kwestie. Niniejsze dzieło poświęcone jest temu właśnie celowi. Stanowi ono studium porównawczo-krytyczne, dokonujące w świetle Pisma św. i historii analizy nauki podawanej przez Kościół ludziom ku wierzeniu. Poznanie różnorodnej problematyki Kościoła i przeanalizowanie własnych przekonań umożliwia oparcie wiary na szerokiej podstawie intelektualnej. Jest to jedynie godne stanowisko człowieka. żyjącego w epoce, w której rozsądek i obiektywizm, a także umiłowanie Prawdy i Dobra należą do wartości najwyższych. W doborze materiału źródłowego kierowano się troską o przedstawienie katolickiego punktu widzenia w sposób zgodny z oficjalną nauką Kościoła, czyli jego magisterium. Posługiwano się zatem w przeważającej mierze dziełami teologów rzymskokatolickich. Również w celu możliwie. dokładnego scharakteryzowania tych zagadnień w świetle Pisma św. uwzględniano w pierwszym rzędzie katolickie przekłady Biblii, a w szczególności przekład ks.J. Wujka – dla Starego oraz ks. St. Kowalskiego – dla Nowego Testamentu. Mając na uwadze czytelnika polskiego cytowano na ogół dzieła dostępne w języku polskim. Czytelnik znajdzie w książce tematy stanowiące przedmiot jego zainteresowań “lub wiary” a może głębszych dociekań teologicznych, czy też rozmów duszpasterskich, albo światopoglądowych dyskusji. Dostarczą one nowych refleksji i pozwolą na gruntowniejsze poznanie stanowiska Pisma św. w wielu sprawach. Nadto – w związku z “ekumenicznymi” dążeniami Kościoła rzymskokatolickiego – ułatwią właściwe zrozumienie charakteru jego zamierzeń, a co za tym idzie – należyte usytuowanie wypływających stąd nadziei i obaw. Omawiane zagadnienia należą do kategorii o tyle istotnych, o ile w ogóle kwestie wiary przedstawiają sprawy aktualne i ważne. Jeśli książka przyczyni się do poznania istoty katolicyzmu w świetle Słowa Bożego oraz prawdy ewangelicznej – cel jej zostanie osiągnięty.”

Kliknij by Pobrać Książkę jako PDF

(Nie zgadzamy się ze WSZYSTKIMI nauczaniami i poglądami autora, np. Temat Soboty jako Szabatu. Czytajcie z uwagą i nie przyjmując sprzecznych nauk które są różne od tych które są w Kościele Ducha Świętego Yahuah.)

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *