Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Co Yahuah mówi o grzechu?

0 Comments

Biblia mówi: „Każde bezprawie jest grzechem.” 1 J 5,17 (BT) oraz „grzech jest przestępstwem zakonu [czyli prawa].” 1 J 3,4 (BW), gdyż „nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!.” RZ 7,7 (BW).

Khata(hebr) Hamartia(gr) – grzech – znaczy też minięcie celu, przegrać.

Grzech to wszystko to co nie jest od Boga I dla Boga. Gdy naszym celem jest bliska relacja z Bogiem, to wszystko to co nas odciąga czyli odłącza od Boga jest własnie Khata – spudłowanym strzałem. Naszą przegraną.

Rozszerzając definicję grzechu, należy przytoczyć werset 17 z 4 rozdziału Listu Jakuba:

„Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.”

Grzech więc, to nie tylko zrobienie czegoś złego, ale też nie robienie dobrych uczynków. Biblia mówi: „a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech.”  RDZ 4,7 (BW).

Człowiek został uczyniony na podobieństwo Stwórcy. Biblia mówi: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.”RDZ 1,27 (BW). Po upadku Adama i Ewy stan ten diametralnie się zmienił: „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” RZ 5,12 (BT) oraz „przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami.” RZ 5,19 (BT).

Jakie są skutki grzechu?

Pan Bóg na pierwsze nieposłuszeństwo Adama i Ewy zareagował następująco: wygnał ich z Raju, skazał na ciężkie życie i pracę w pocie i mozole, w bólu i zgryzocie. Ziemia miała odtąd rodzić ciernie i osty, by w końcu stać się grobem ludzi. Przeczytamy o tym w 3 rozdz. Rdz w wersetach 7-24.

Czy można uniknąć skutków grzechu?

Nie! Przecież „przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami.” Rz 5,19 (BT). Wszyscy zatem chorujemy, cierpimy, ciężko pracujemy i w końcu ciała nasze umierają śmiercią doczesną, zgodnie z zapowiedzią daną Adamowi: „wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!” RDZ 3,19 (BT).

Jaka jest kara za grzech?

„Zapłatą za grzech jest śmierć.” RZ 6,23 (BT) „I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.”AP 20,15 (BW). „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” AP 21,8 (BW).

Czy istnieje możliwość uniknięcia kary za grzechy?

Sam Pan Bóg dał każdemu taką możliwość. Biblia mówi: „I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego.” ŁK 1,69 (BW), „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” RZ 5,8 (BW) „On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.” 1 J 2,2 (BT). To Pan Jahusza wybawia nas od kary za grzech przez to, że „nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” IZ 53,4.5 (BW). „Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie.” RZ 5,9.10 (BT).

Komu należy wyznać grzechy?

Biblia mówi: „Grzech mój wyznałem tobie [Bogu] i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli.” PS 32,5.6 (BW)Jaka jest Boża odpowiedź na wyznanie grzechów? Biblia mówi: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” 1 J 1,9 (BW)

“Jeden jest Bóg i Jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jahusza Chrystus.” – Paweł do Tymoteusza I List 2:5

Chociaż każdy człowiek przez grzech związany jest z Adamem, to dzięki wierze jest też związany z Chrystusem, który grzeszną ludzkość pojednał z Bogiem. Biblia mówi: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jahusza, Panu naszym.” Rz 6,23 (BW) Upadający grzesznik powinien czuć wewnętrzny dyskomfort. Jak król Dawid, który napisał: „Bo winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię.” PS 38,4 (BT) Jest jednak dla każdego ratunek! Biblia mówi: „Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.” IZ. 55,7 (BT)

Ponadto, mamy Kogoś, kto wstawia się za nami u Boga: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jahusza Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.” 1 J 2,1.2 (BT)

Jednak na koniec trzeba jasno zaznaczyć, że żaden grzech świadomie dokonywany pomimo poznania prawdy nie jest usprawiedliwiony!

“Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników, Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!

Hebrajczyków 10:26-29

1Jana, 3, 4-9 Szokujące lecz jakże prawdziwe są słowa o grzeszeniu i świętości:

“4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. 6 Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. 7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 9 Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.”

1 Jana, 3, 10-24

10 Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 11 Taka bowiem jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. 12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. 13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. 14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. 17 Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 19 Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. 20 A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. 21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, 22 a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 23 Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jahusza Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. 24 Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.”

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *