Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Jak myśli o Tobie Yahuah

0 Comments

19 wersetów z Biblii, które pokazują, jakie myśli ma Bóg Jahuah względem nas.

W trudnych chwilach – albo w codziennych sytuacjach – czasami trudno sobie wyobrazić, że Bóg troszczy się o mnie przez Jahusza syna swego i ducha swego jakiego nam dał na tej ziemi.

Słowo Boże, Biblia, pokazuje nam, jak wielką troskę ma Bóg względem całego swojego stworzenia, a szczególnie względem nas ludzi – każdego z osobna. Troszczy się o nas, nie opuści nas, ma plan względem nas i chce, byśmy spędzili wieczność razem z Nim! Poniżej znajdują się wybrane wersety na temat Bożych myśli względem nas.

Bóg troszczy się o nas:

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.”
(Księga Jeremiasza 29;11)

„Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba!” (Psalm 139;16-17)

„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.”
(Ew. Mateusza 10;29-31)

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.”
(List do Rzymian 8,28-29)

Bóg ma plan względem nas

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” (I List Piotra 2;9)

„W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jahusza Chrystusa według upodobania woli swojej.”
(List do Efezjan 1;4-5)

„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jahusza do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”
(List do Efezjan 2;10)

„Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”
(I List do Tymoteusza 2;3-4)

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.” (II List Piotra 1;3-4)

Bóg nas nie opuści

„Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści.”
(Psalm 94;14)

„A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.” (II Księga Mojżeszowa 19;5)

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” (Księga Jozuego 1;9)

„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!” (V Księga Mojżeszowa 31;8)

„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jahusza, Panu naszym.” (List do Rzymian 8;38-39)

Bóg chce spędzić wieczność razem z nami

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3;16)

„Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.” (List do Rzymian 6;22)

„Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” (Ew. Jana 4;14)

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.”
(Ew. Jana 14;2-3)

„I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.”
(Objawienie Jana 21;3-4)

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *