Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

WZYWANIE IMIENIA YAHUAH/ YHWH NIEZBĘDNE DO ZBAWIENIA

0 Comments

Moi drodzy, wzywanie Imienia Yahuah – YHWH jest aktem decydującym w zbawieniu każdej osoby na Ziemi. Tak naucza Autor Pism Świętych – Duch Święty Yahuah ,Ojca Władcy naszego, Yahushy Mesjasza.

Zebrałam wersety Pisma Świętego abyś uwierzył Słowu Yahuah, że kluczowe znaczenie ma wzywanie Jego Imienia dla zbawienia, ratunku, pocieszenia oraz odpowiedzi i pomocy w stosownej porze. Niezależnie od tego co na ten temat słyszałeś lub czytałeś nie wierz w nic co jest sprzeczne ze Słowem Yahuah tj. Pismami Świętymi! Ufaj tylko temu co i jak jest napisane a będziesz miał błogosławieństwo od Ojca Władcy naszego, Yahusza!

O Wzywaniu Imienia Yahuah w Starym Testamencie:

1. Lamentacje 3:55-56: “(55) Wzywałem Imienia Twego, Yahuah, z głębin przepaści. (56) Głos mój słyszałeś: Nie zasłaniaj ucha Twego przed wzdychaniem moim i wołaniem! (57) Zbliżyłeś się w dniu, w którym Cię wzywałem, rzekłeś: Nie lękaj się!

2. Izajasza 12:2-6 (4) I powiecie dnia tego: – Dzięki Yahuah składajcie, wzywajcie Jego Imienia, Jego dzieła rozsławiajcie pośród narodów, głoście, że chwalebne jest Jego Imię! (5) Śpiewajcie Yahuah gdyż wielkich rzeczy dokonał; na całej ziemi niech będzie to znane (6) Wołaj radośnie, wesel się, mieszkanko Syjonu, gdyż wielkim jest pośród ciebie Święty [Bóg] Izraela!

3. Rodzaju 4: 26 “(26) Także i Setowi urodził się syn, którego nazwał imieniem Enosz. Wtedy to zaczęto wzywać [uroczyście] Imienia Yahuah”

4. Rodzaju 12: 8 “(8) Potem przeniósł się stamtąd w góry, na wschód od Betel; rozbił obóz, mając Betel od zachodu, a Haj od wschodu. Również i tam zbudował ołtarz dla Yahuah i uroczyście wzywał Imienia Yahuah”

5. Rodzaju 26:25 “(25) [Izaak] zbudował więc tam ołtarz i wzywał Imienia Yahuah.”

6. 1 Samuela 12:18 “(18) Wołał więc Samuel do Yahuah, który sprowadził pioruny i deszcz jeszcze tego samego dnia. Cały lud poczuł wielką bojaźń wobec Yahuah i Samuela”

7. 2 Samuela 22:4 i 7 ” (4) Tak wychwalając, wzywałem Yahuah przeto od mych wrogów zostałem uwolniony. (…) (7) W moim ucisku wzywałem Yahuah wzywałem pomocy u mego Boga. Ze świątyni głos mój usłyszał, mój krzyk dotarł do Jego uszu.

8. Joela 1:19 (19) Do Ciebie, Yahuah wołam, bo ogień strawił pastwiska stepu i płomień spalił wszystkie drzewa na polach.

9. 1 Królewska 18: 24 ” (24) Wy będziecie wzywać imienia boga waszego, a ja wezwę Imienia Yahuah. I niech [tak] będzie: El, który odpowie przez ogień, ten jest Yahuah. Wszystek lud odpowiedział mówiąc: Dobre jest to, co mówisz.”

10. Joela 3:5 “(5) Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Yahuah, będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie ocalenie – jak zapowiedział Yahuah i do wybawionych należeć będą ci, których Yahuah wezwie.”

11. Sofoniasza 3:9 “(9) Wówczas odmienię i oczyszczę wargi narodów, by wszyscy wzywali Imienia Yahuah i wspólnie Mu służyli.”

12. Zachariasza 13:9 ” (9) Tę trzecią część przeprowadzę przez ogień; oczyszczę ich, jak się oczyszcza srebro, i poddam próbie, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego Imienia, a wysłucham ich. Ja będę mówił: To mój lud, a oni mówić będą: Yahuah naszym Bogiem.”

13. Psalm 116: 2,4,13,17 “(1) HalleluYah. Miłuję Yahuah, bowiem Yahuah wysłuchał głosu mojego błagania. (2) Nakłonił ku mnie swoje ucho, w dzień, kiedy do Niego wołałem. (3) Więzy śmierci już mnie otoczyły, oplotły mnie więzy szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. (4) Wzywałem wówczas Imienia Yahuah O Yahuah ocal życie moje!”(13) Podniosę kielich zbawienia i będę wzywał Imienia Yahuah

(17) Tobie złożę ofiarę pochwalną i będę wzywał Imienia Yahuah.”

14. Psalm 18: 7 ” (7) W udręce mojej wzywałem Yahuah, wołałem o pomoc do mego Boga. Z Przybytku swego usłyszał mój głos, wołanie moje dotarło do Jego uszu.”

15. Psalm 118:1,5,14-19 (1) HalleluYah. Wysławiajcie Yahuah albowiem dobry jest i na wieki trwa Jego łaskawość. (…) (5) Wołałem w ucisku do Yahuah a On mnie wysłuchał, wywiódł mnie na wolność.”(14) Mocą moją i śpiewem jest Yahuah On stał się moim zbawieniem. (15) Okrzyki radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Yahuah swą moc ujawniła, (16) prawica Yahuah wzniosła się wysoko, prawica Yahuah okazała swą moc! (17) Nie umrę, ale żyć będę i będę opowiadał o dziełach Yahuah. (18) Srogo mnie Yahuah ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał. (19) Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, bym wszedł i wysławiał Yahuah.

16. Psalm 50: 14 i 15 (14) Złóż Yahuah w ofierze uwielbienie i spełnij swe śluby wobec Najwyższego! (15) Wzywaj mnie w dzień ucisku, Ja cię wybawię, a ty oddasz mi cześć.”

17. Psalm 86: 7 i 5 “(5) Bo Ty, o Yahuah, dobrotliwy jesteś i skory do przebaczania, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Yahuah, modlitwy mojej i zważ na moje głośne błagania! (7) W dzień mego utrapienia wołam do Ciebie, a Ty mnie wysłuchasz.”

18. Psalm 81: 8 i 11 “(8) Wołałeś w udręczeniu, i oswobodziłem cię, odpowiedziałem ci z głębi wezbranej gromem chmury, doświadczyłem cię przy Wodach Swarów.”

19. Izajasza 55: 1 “(5) Oto przywołasz naród, którego nie znałeś, a ludy, które cię nie znały, do ciebie się zbiegną przez wzgląd na Yahuah- Boga twojego i Świętego Izraela, który ciebie wsławi. (6) Szukajcie Yahuah, bo daje się znaleźć, wzywajcie Go, albowiem jest blisko!”

20. Izajasza 64:6 – 8 “(6) I nikt nie wzywał Twojego Imienia, nikt się nie zrywał, by Ciebie się uchwycić. Bo zakryłeś przed nami swoje oblicze i wydałeś nas w moc naszych występków. (7) A przecież, o Yahuah Tyś jest Ojcem naszym! My – gliną, a Ty – naszym Twórcą, i dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy! (8) Nie bądź zagniewany, o Yahuah, tak bardzo, nie pamiętaj o przewinieniach na wieki! Oto patrz! Wszyscy jesteśmy Twym ludem!”

21. Sofoniasza 3:9 “(9) Wówczas odmienię i oczyszczę wargi narodów, by wszyscy wzywali Imienia Yahuah i wspólnie Mu służyli.”

22. Psalm 28:1 ” (1) [Psalm] Dawida. Do Ciebie, Yahuah, wołam, Opoko moja! Nie pozostawaj dla mnie głuchy, abym przez Twoje milczenie nie stał się podobny do tych, którzy zstępują do grobu! (2) Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce ku Twemu świętemu Przybytkowi!”

Nowy Testament:

1. Dzieje Apostolskie 2:21 “(21) A zbawiony zostanie każdy, kto wzywać będzie imienia Yahuah” (patrz Joela 3:5)

2. Dzieje Apostolskie 7:59 “(59) I kamienowali Szczepana, on zaś modlił się tymi słowami: Panie Yahusha (tzn. Yahuah jest Zbawieniem), przyjmij ducha mego!”

3. Dzieje Apostolskie 9: 13- 16 “(13) Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie; (14) ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego. (15) Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; (16) Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego.”

4. Dzieje Apostolskie 22:16 “(16) A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego.”

5. 1 Koryntian 1:2 “(2) zborowi Yahuah, który jest w Koryncie, poświęconym w Mesjaszu Yahusha, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Władcy naszego Yahusha Mesjasza na każdym miejscu, ich i naszym:”

6. 2 Tymoteusza 2:19 i 22 “(19) Wszakże fundament Yahuah stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Yahuah tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Yahuah. (…) (22) Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Yahuah z czystego serca.”

7. Rzymian 10: 12-13 “(8) Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Yahusha ( Yahuah Zbawieniem) jest Władcą, i uwierzysz w sercu swoim, że Yahuah wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Yahuah wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Yahuah, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? (15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! (16) Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Yahuah! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? (17) Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Yahuah.”

z błogosławieństwem Yahusha Władcy naszego,

Agnieszka Veduta, pasterz, apostoł i prorok Yahuah.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *