Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Królestwo Yahuah

0 Comments

„Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy” Mk 9:1.

„Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie” Łk 17:20.

„A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” Łk 11:20.

„A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu”
Mt 11:12.

„Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” Łk 17:21 (wypowiedź skierowana do Żydów, którzy jednak je odrzucili [Mt 21:43]; por. słowa do chrześcijan: „Jahusza jest w was” 2 Kor 13:5). Patrz też Ef 3:17. [„Prowadzenie rozmów…” (s. 145) polemizując z Łk 17:21 podaje, że ponieważ Jahusza mówił do faryzeuszy to „nie mógł więc mieć na myśli, że Królestwo było w ich sercach”. Tymczasem znana jest inna wypowiedź wskazująca, że jednak było inaczej: „powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane” Mt 21:43]

„Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane [Żydom], a dane narodowi, który wyda owoce” Mt 21:43.

„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” Mt 21:31.

„Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec”
Łk 22:29.

„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” Rz 14:17; por. J 14:16, 23, 15:19, 18:36, Ap 3:20, Ef 3:17.

„Wy zaś jesteście (…), królewskim kapłaństwem, narodem świętym (…), abyście ogłaszali dzieła potęgi” 1P 2:9.

„i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego” Ap 1:6.

„Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jahusza” Ap 1:9.

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Mt 28:20.

„Dalej podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zanurzonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju (…) dobre zebrali w naczynia, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata…” Mt 13:47nn.

„Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego” Mt 13:38; por. Mt 13:24-30, 36-43, 25:1-13

FAZA PRZYSZŁA KRÓLESTWA

„Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” Mt 6:10.

Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości” Mt 13:41.

„Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc” (1Kor 15:24); por. Łk 1:33, Dn 7:14.

„Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, (…) w królestwie niebieskim” Mt 8:11.

„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” Mt 13:43.

Widać więc, że o dwóch fazach Królestwa Bożego uczy NT. Skrótowo ukazał to Mateusz:

1) „Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości” Mt 13:41.

2) „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego”
Mt 13:43.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *