Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Nowonarodzony – grzesznik czy święty?

0 Comments

4. Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. 5A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.

6. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.

7. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.

8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.

10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.

1 List św. Jana 3,24

“A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.”

„Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. UMYJCIE ręce, GRZESZNICY, i OCZYŚCIE serca, OBŁUDNICY! Smućcie się, płaczcie i rozpaczajcie! Niech wasz pusty śmiech i próżna radość zamienią się w prawdziwy żal. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.” List Jakuba‬ ‭4:8-10‬ ‭PSZ‬‬

„Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. NIENAWIDZISZ wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. JAHWE BRZYDZI SIĘ człowiekiem krwawym i podstępnym.”
‭‭Księga Psalmów‬ ‭5:5-6‬ ‭PUBG‬‬

„Bo ten, który zboczył z prostej drogi jest OHYDĄ dla JAHWE a Jego życzliwość przy prawych. W domu niegodziwca przekleństwo JAHWE , lecz błogosławi siedzibie sprawiedliwych.”
Przypowieści Salomona‬ ‭3:32-33‬ ‭NBG‬‬

„JAHWE doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza NIENAWIDZI niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.”
Księga Psalmów‬ ‭11:5‬ ‭PUBG‬‬

„Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed świnie. Bo i tak je podepczą, a was mogą zaatakować.”
Mateusza‬ ‭7:6‬ ‭PSZ‬‬

1Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? 2Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? 3Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jahusza, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. 5Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, 6Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; 7Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. 8Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, 9Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. 10Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 11Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jahusza, Panu naszym. 12Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, 13I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. 14Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.
Księga: List św. Pawła do Rzymian 6:1-14

„I długo jeszcze Piotr mówił do nich, wzywając: – RATUJCIE SIĘ PRZED BOŻYM SĄDEM, KTÓRY SPADNIE NA TO ZŁE POKOLENIE. Ci, którzy dzięki słowom Piotra uwierzyli w Jahusza, zostali ochrzczeni. I tego dnia przyłączyło się do grupy wierzących około trzech tysięcy osób.” Dzieje Apostolskie 2:14-15

15Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy! 16Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? 17Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, 18A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości, 19Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. 20Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. 21Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. 22Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. 23Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jahusza, Panu naszym…Pojednanie z Chrystusem niweczy grzech Księga: List św. Pawła do Rzymian 6:15-23

Izajasza 53: 4,5,6

“Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. “

1 Piotra 2:24

“On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.

Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.”

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *