Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

STOP HEJT! Co Pisma nauczają o Oszczerstwach i Sianiu Nienawiści

0 Comments

“Hejt” w definicji prawnej i ogólnej

“Hejt jest pojęciem bardzo szerokim i nie znajdziemy tego określenia w kodeksie karnym, jednak czyny takie jak zniesławienie, znieważenie, uporczywe nękanie, groźby karalne już mogą sprawcy takich zachowań przysporzyć wielu kłopotów z prawem. Napisać o jedno zdanie za dużo w Internecie nie jest trudno. Zasłonięci ekranem monitora hejterzy mogą czuć się bezkarnie? Nic bardziej mylnego.

Hejt to przede wszystkim agresywne i nienawistne komentarze. Wyzwiska, przekleństwa, obelgi i życzenia śmierci, wypisywane na internetowych forach, mają jednak swoje granice. Tą granicą są znamiona czynu zabronionego. Ściganie większości z nich następuje na wniosek pokrzywdzonego – oznacza to, że sprawa wymaga wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Warto jest to robić, by nie dawać hejterom poczucia bezkarności.

Rodzaje hejtu, które kwalifikujemy jako przestępstwo:

Artykuł 190 Kodeksu Karnego – Groźba karalna

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 190a Kodeksu Karnego – Stalking

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego – Znęcanie się

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Artykuł 212 Kodeksu Karnego – Zniesławienie

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 216 Kodeksu Karnego – Znieważanie osoby

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 107 Kodeksu Wykroczeń

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Zanim coś zrobisz-pomyśl dwa razy.”

  • Źródło NSZZ policjantów

Wersety z Pism o oszczersetwach /obmowie /fałszywym świadectwie /oskarżeniach

Mt 12:35-37: “Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Mówię wam natomiast, że z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu; Gdyż ze swoich słów zostaniesz uznany za sprawiedliwego, i ze swoich słów zostaniesz potępiony.”

Wj 20:16: “Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw bliźniemu twemu.”

Kpł 19:16-17: “Nie rozszerzaj oszczerstw pośród społeczeństwa ani nie nastawaj na życie bliźniego. Jam jest Yahuah,Nie żyw w sercu nienawiści do brata.”

Prz 10:18: “Kto skrywa nienawiść, ma wargi kłamliwe, a kto rozgłasza oszczerstwo, ten jest głupi.”

Ps 101:5: “Zniszczę tego, który skrycie oczernia swego bliźniego, nie ścierpię człowieka o wyniosłych oczach i pysznym sercu.”

Prz 16:27-28: “Człowiek niegodziwy jest piecem złości, na jego wargach – jakby ogień palący. Człowiek przewrotny wznieca spory, a plotkarz rozdziela przyjaciół.”

Koh 7:1: “Lepsze jest dobre imię niż drogocenna oliwa, i lepszy dzień śmierci niż dzień urodzenia.”

Łk 3:14: “Pytali go natomiast żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I powiedział do nich: Nic nie wymuszajcie, ani nikogo fałszywie nie oskarżajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie.”

Ps 50:19-22: “Ustom swoim puszczasz wodze w złości, a język twój zdradę gotuje. Rozsiadłszy się obmawiasz swego brata, rzucasz potwarze na syna własnej matki. Oto, czego się dopuszczasz! A gdybym milczał, mógłbyś mniemać, że jestem tobie podobny. Ja, wszakże skarcę ciebie i [wszystko to] stawiam ci przed oczy! Rozważcie to dobrze, wy, którzy zapominacie o Bogu, abym was nie pochwycił, a nikt nie zdoła was ocalić!”

Kol 3:1-9: “Jeśli razem z Mesjaszem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Pomazaniec siedzący po prawicy Yahuah. Zdążajcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Albowiem umarliście i wasze życie jest ukryte z Pomazańcem w Yahuah. A kiedy Mesjasz – nasze życie ukaże się, wtedy i wy razem z Nim zajaśniejecie w chwale. Uśmiercajcie zatem w ciele waszym to, co jest przyziemne: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i żądze nadmiernego posiadania, która jest bałwochwalstwem. To właśnie ściąga karząca sprawiedliwość Yahuah na zbuntowanych. Wy także niegdyś wiedliście podobne życie, kiedyście żyli w tych (grzechach). Lecz teraz wyrzućcie daleko od siebie to wszystko: gniew, niechęć, złość i obmowę, a nieprzyzwoite słowa niech niekalają waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, zwlekliście przecież z siebie ʼstarego człowiekaʼ z jego uczynkami,”

Rz 1:29-32: “Będąc pełni wszelkiej niesprawiedliwości, nierządu, niegodziwości, chciwości, złości, pełni zazdrości, morderstwa, kłótliwości, podstępu, złośliwości; plotkarze, Oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, hardzi, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, Nierozumni, niedotrzymujący umów, bez naturalnych rodzinnych uczuć, nieprzejednani i niemiłosierni, Którzy dokładnie poznali wyrok Boga, że ci, którzy to czynią, godni są śmierci, nie tylko sami to czynią, ale i zgadzają się z tymi, którzy to czynią.”

Mk 7:20-23: “To to, co wychodzi z człowieka – mówił dalej – czyni go nieczystym. Bo z wnętrza, z serca człowieka, wychodzą nikczemne myśli, nierząd, kradzież, morderstwo, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, nieprzywoitość, zazdrość, potwarz, buta, głupota. Wszystkie te nikczemne rzeczy pochodzą z wnętrza i czynią człowieka nieczystym”.

Prz 20:19: “Obmówca tu i tam chodząc zdradza tajemnicę, nie wdawaj się z plotkarzem!”

Rz 2:1-2: “Dlatego jesteś bez wymówki, o człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz; bo w czym innego osądzasz, samego siebie osądzasz, ponieważ ty, który osądzasz, czynisz to samo. A wiemy, że sąd Yahuah jest zgodny z prawdą wobec tych, którzy czynią takie rzeczy.”

Jk 4:11-12: “Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia; kto obmawia brata i osądza swojego brata, obmawia Prawo i osądza Prawo; a jeśli osądzasz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią. Jeden jest Prawodawca, który może zbawić i zgubić. Kim ty jesteś, że osądzasz innych?”

Ps 140:12: “Niech oszczerca nie ostoi się w kraju, niech nieszczęście doprowadzi do zguby gwałtownika.”

2Tm 3:1-5: “A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy; Ludzie bowiem będą miłować siebie, kochać pieniądze, będą zarozumiali, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, Bez naturalnych uczuć, niedotrzymujący umów, oszczerczy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, Zdradzieccy, porywczy, nadęci, kochający raczej przyjemności niż kochający Boga. Którzy mają formę pobożności, ale zaparli się jej mocy; i właśnie tych unikaj.”

1P 2:1-2: “Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, Jak nowo narodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego, duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost,”

Prz 11:9: “Obłudnik ustami niszczy swojego przyjaciela, a sprawiedliwi zostają wybawieni dzięki poznaniu.”

Ps 15:2-3: “Ten, kto prowadzi żywot nieskalany i pełni sprawiedliwość, kto żywi w sercu myśli prawe i językiem swym nie szerzy oszczerstw; kto nie wyrządza zła bliźniemu swemu ani nie rzuca potwarzy na swego przyjaciela;”

Wj 23:1-2: “Nie obnoś dalej zmyślonej pogłoski. Nie łącz się z przeniewiercą, stając się fałszywym świadkiem. Nie idź za większością ku złemu, a w sporze [sądowym] nie odpowiadaj, ulegając zdaniu większości, aby naginać [prawo].”

Ps 35:19-25: “Niech się nie naigrawają ze mnie zakłamani wrogowie, niech ci, którzy mnie bez powodu nienawidzą, nie przymrużają znacząco oczu. Ich mowy nie służą pokojowi; knują podstępne zamysły przeciw spokojnym mieszkańcom kraju. Rozwierają nade mną szeroko swe paszcze i wołają: ”Hej, hej! Oglądały [to] oczy nasze”. Yahuah Ty to widzisz, a przeto nie milcz, Panie, nie opuszczaj mnie! Przebudź się, powstań, by oddać mi sprawiedliwość, Boże mój i Panie, broń mojej sprawy! Osądź mnie według sprawiedliwości Twojej, Yahuah Boże mój, niech nie mają uciechy ze mnie. Oby nie mogli sobie powiedzieć: ”Ha, spełniło się nasze pragnienie”, oby nie mogli powiedzieć: ”Pożarliśmy go [wreszcie]”.”


Wersety o prześladowaniach względem ludu Jahuah:

Mt 5:10-12: “Błogosławieni, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć i prześladować, i mówić wszystkie złe słowa, kłamiąc przeciwko wam. Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata wasza w niebiosach; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.”

1P 4:12-19: “Umiłowani! Nie dziwcie się próbie ognia, która was doświadcza, jakby was spotykało coś niezwykłego; Ale według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Mesjasza, radujcie się, byście i podczas objawienia Jego chwały rozradowali się weseląc. Jeśli was znieważają dla imienia Mesjasza, jesteście błogosławieni, gdyż Duch chwały i Duch Yahuah spoczywa na was; wprawdzie przez nich jest spotwarzany, ale przez was doznaje chwały. Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo wtrącający się w cudze sprawy. Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech nie będzie zawstydzany, ale niech w tej mierze oddaje chwałę Yahuah. Gdyż jest czas, aby rozpoczął się sąd od domu Yahuah; jeżeli więc zaczyna się od nas, jaki będzie koniec tych, którzy nie okazują posłuszeństwa ewangelii Yahuah? A jeśli sprawiedliwy z trudem jest zbawiany, bezbożny i grzeszny gdzie się ukaże? Tak więc i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech Jemu, jako wiernemu Stwórcy, powierzają swoje dusze w czynieniu dobra.”

Iz 54:17: “Wszelka broń przeciw tobie sporządzona – zawiedzie, a wszelki język, który oskarży cię w sądzie – pokonasz. To będzie udziałem sług Yahuah a ich sprawiedliwość [pochodzi] ode mnie – mówi Yahuah.”

2Tm 3:10-14: “Ale ty poszedłeś za moją nauką, za sposobem życia, za postanowieniami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, Prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze, które to prześladowania zniosłem; i ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak, też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jahusza, będą prześladowani. Lecz ludzie źli i oszuści będą posuwać się do coraz gorszego, wprowadzając innych w błędy i sami dając się w błędy wprowadzać. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym zostałeś przekonany, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś,”

J 15:17-27; 16:1-4: “To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wcześniej niż was zaczął nienawidzić. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby swoją własność; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, lecz ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które ja wam powiedziałem: Nie jest sługa większy od swojego pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować; jeśli Słowo moje zachowali i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko uczynią wam ze względu na moje imię, bo nie znają Tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki dla swojego grzechu. Kto trwa w nienawiści do mnie, trwa też w nienawiści do mojego Ojca. Gdybym nie czynił między nimi dzieł, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu; teraz jednak widzieli, a mimo to nienawidzą i mnie, i mojego Ojca. Stało się to, aby zostało wypełnione słowo, które w ich Prawie jest napisane, że: Znienawidzili mnie bez powodu. A gdy przyjdzie Opiekun, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, Ten zaświadczy o mnie. Ale i wy także świadczycie; bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście nie zostali złamani. Wyłączać was będą z synagog; a nawet nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że pełni służbę Bogu. A to wam uczynią, gdyż nie poznali Ojca, ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że to ja wam powiedziałem; a nie mówiłem wam tego od początku, bo byłem z wami.”


Wszelki atak słowem czy pisaniem z zarzutami, osądem, oskarżeniami, oczernianiem i oszczerstwami to HEJT! Yahuah karze tych, którzy to robią…
Jeżeli otrzymałeś/aś na priv czy publicznie informacje negatywne o kimś innym, oczerniające jej dobre imię lub podważające jego osobę lub twoje zaufanie do niej, to wiedz, że osoba, która to wysłała czyni uczynki DIABELSKIE, i nie powinno się z taką osobą rozmawiać, tylko przyjść z tą kwestią do osoby, o której jest oskarżenie.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *