Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Święto Dzień Trąbienia

0 Comments

Dzień Trąbienia następuje w 1 dniu 7 miesiąca Tiszri.

dzień Tiszri czyli pierwszy dzień 7-ego miesiąca jako  Nów Tiszri to obwołane przez Boga IHWH Jom Terua czyli Dzień Trąbienia /  יוֹם תְּרוּעָה /– święto 1-dniowe. Nazwa występuje w Biblii : III Mojż.23.23-25; 4Mojż.29.1-6 .

I.Dzień Trąbienia יוֹם תְּרוּעָה  Jom Terua, Dzień Trąbienia, Święto Trąbek; Pierwszy Dzień Skruchy – rozpoczyna 1-szy dzień skruchy aż do Jom Kipur, lub pierwszy dzień Dni Gniewu, Dzień  brzmienia szofar; יום תרועה ,Dzień Trąbienia w róg,

1 Tiszri wg Biblii/Tanach/obchodzi się Święto Trąbienia oraz księżycowy Nów. Nów Tiszri : Pierwszy Dzień Tiszri.

W Biblii wyliczanie nowiu i pierwszy miesiąc wg zarządzenia Boga Wszechmocnego IHWH przypada na 1 Abib / Nisan – 2Mojż.12.1-2; Abib jest miesiącem miesięcy, inaczej Głową Miesięcy.

„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz synom izraelskim tak: W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie;” (3 Moj. 23:23-25).

II.Wersety perły w skrócie do Biblii o Dniu Trąbienia  /  יוֹם תְּרוּעָה  /:

3 Ks.Mojżeszowa = Ks.Kapłańska = Leviticus = Wajikra /zawołał, wezwawszy /

III Mojż.23.23-25;

4 Księga Mojżeszowa = Ks.Liczb = Numeri = Bemidbar /na pustyni/

4Mojż.29.1-6;

III.Wersety rozszerzone do Biblii o Dniu Trąbienia /  יוֹם תְּרוּעָה  /:

3 Ks.Mojżeszowa = Ks.Kapłańska = Leviticus = Wajikra /zawołał, wezwawszy /

III Mojż.23.23-25

przepisy przekazane od Boga przez Mojżesza o nakazie obchodzenia Dnia Trąbienia w dniu 1 Tiszri czyli VII -ego miesiąca roku religijnego licząc od 1 Nisan /2Mojż.12.1-2/ jako:

a/ dzień odpoczynku

b/ dzień pamiętny

c/ obwołane trąbieniem szofaru

d/ święte zgromadzenie

e/ z zakazem wykonywania cieżkiej pracy tego dnia 

f/ z ofiarami [ogniowymi] płomiennymi dla Boga

4 Księga Mojżeszowa = Ks.Liczb = Numeri = Bemidbar /na pustyni/

4Mojż.29.1-6;

Dalsze szczegóły do przestrzegania Jom Terua w VII-miesiącu pierwszego dnia Tiszri czyli w nów Tiszri:

a/ uroczyście ogłoszone święto

b/ zakaz wykonywania ciężkiej pracy

c/ to dla wierzacych dzień radości przy dźwięku trąb – 4Mojż.10.10;

d/ złożenie ofiary: całopalnej, z pokarmów

IV.   Pytania do tematu o Święcie Trąbienia.

Pytania do rozważania:

III Mojż.23.23-25; 4Mojż.29.1-6;

3Mojż.23.23-25;

Kto dał nakaz obchodzenia poszczególnych świąt w tym Dzień Trąbienia ?

Kto zobowiązał do przestrzegania Dnia Trąbienia/Jom Terua ?

3Mojż.23.23 ; 4Mojż.28.1 /do 29.1-6/ – Bóg IHWH przez Mojżesza.

Kogo zobowiązał Bóg do przestrzegania Dnia Trąbienia/Jom Terua ?

3Mojż.23.23; 4Mojż.28.2 /do 29.1-6/; – synów izraelskich

Jaką datę Bóg wyznaczył na przestrzeganie Święta Trąbienia ?

3Mojż.23.24; 4Mojż.29.1;

1 dnia 7-ego miesiąca czyli w nów Tiszri / Etanim, M-c Mocnych /

Zasady przestrzegania Święta Trąbienia / Jom Terua? – 2Mojż.23.24-25:

wers 24:

  • – to dzień odpoczynku
  • – dzień pamiętny
  • – obwołane trąbieniem
  • – święte zgromadzenie

wers 25:

– zakaz wykonywania jakiejkolwiek ciężkiej pracy

– składanie ofiar ogniowych dla Boga

Zasady przestrzegania Święta Trąbienia / Jom Terua – 4Mojż.29.1:

4Mojż.29.1-6;

4Mojż.29.1:

– uroczyście ogłoszone święto

– zakaz wykonywania jakiejkolwiek ciężkiej pracy

– będzie to dla wierzących dzień radości przy dźwięku trąb

4Mojż. 29. 2-6: dotyczy ofiar dla Boga IHWH opisane osobno

Główne znaki tego święta:

-trąbienie w róg barani,

-dzień odpoczynku,

-zakaz jakiejkolwiek ciężkiej pracy.

Jakie jest prawdziwe znaczenie święta dzisiaj ?

Jestem pewna, że nie jest to jasne, z pewnych określonych przyczyn. Cała teologia Nowego Przymierza ma korzenie w Pismach Tory i Proroków i Ojców Starego Testamentu. Nowy Testament prowadzi do większego światła i zrozumienia. Nowy Testament wyraźnie mówi o dźwięku trąb.

W świetle Nowego Testamentu możemy zobaczyć, że Święto Trąbienia, czy Jom Torah –  nie jest wspominaniem czegoś, co miało miejsce w przeszłości (jak np. Pascha), ale przypominanie o tym, co wydarzy się w przyszłości.

„I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” Mat. 24:31.

„W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 Kor.15:52.

„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.” 1 Tes 4:15-17

Święto Trąb wskazuje na przyjście Jahuszy, na nasze przeobrażenie ze z zniszczalnego do nieskazitelnego oraz ustanowienie panowania Pana.Wypełnienie tego, o co pytali uczniowie w Dziejach Apostolskich 1:6 – „(…) Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?” Myślę, że wielu wyśmiało to pytanie, ale nie Jahusza. On powiedział tylko, że Bóg Ojciec zna czas.

Nie mówię, że Pan Jahusza powróci na Święto Trąb, bo żaden człowiek nie zna dnia ani godziny, ale z pewnością mogę powiedzieć, że jest to dzień, w którym każdy wierzący powinien wzywać – przyjdź, Jahusza, przyjdź! Powinniśmy trąbić w szofary i wyrażać pragnienie odkupienia — nie tylko przebaczenia naszych grzechów, ale przeobrażenia naszych ciał i całej ziemi.

Każda panna młoda marzy o swoim narzeczonym. I chociaż nie możemy zmusić Pana do powrotu,  możemy przyspieszyć Jego powrót : 2 Piotra 3:12 oczekując Go, modląc się i marząc o Nim.

Paweł pisał do Tytusa, że powinniśmy „Oczekiwać błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jahuszy” Tyt.2:13

YAHUSHA POWRACA ‼️📖🗓️ ŚWIĘTO TRĄBIENIA, KTÓRE SIĘ WYPEŁNI NA NASZYCH OCZACH JUŻ NIEDŁUGO.

Pokutujcie ‼️Nawróćcie się, poście, płaczcie i się odmieńcie w myśleniu i sercu swoim ‼️

Biblia naucza Prawdy kto będzie zbawiony a kto nie:

“1 Zadmijcie w róg na Syjonie, uderzcie na trwogę na mej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Jahuah, już jest bliski:

2 dzień ciemności i mroku, dzień chmur i burzy. Jak sadza rozpościera się po górach lud mnogi i potężny, jakiego nie było od niepamiętnych czasów, jakiego już po nim nie będzie aż do najdalszych pokoleń.

3 Przed nim ogień pochłaniający, za nim – płomień spalający! Jak ogród rajski wygląda ziemia przed nim, jak step pustynny – po nim. Nie ostoi się przed nim nic!

4 Podobne do koni, pędzą jak rumaki;

5 skaczą po grzbietach gór z łoskotem jak wozy wojenne, jak płomień trzaskający, gdy pożera ściernisko, jak uzbrojony do walki potężny lud.

6 Na jego widok drżą narody, blednie każda twarz.

7 Ruszają jak bohaterzy, wdzierają się na mury jak wojownicy; każdy idzie prosto własną ścieżką, nie zagradzają sobie wzajemnie drogi;

8 jeden drugiego nie potrąci, każdy kroczy swoją drogą; wśród pocisków nawet rzucają się naprzód, nie łamiąc [swych szyków].

9 Napadają na miasto, rozbiegają się po murach, wpadają do domów, wdzierają się przez okna jak złodzieje.

10 Przed nimi drży ziemia, trzęsą się niebiosa, słońce i księżyc okrywają się ciemnością, a gwiazdy tracą swój blask.

11 Głos Jahuah rozbrzmiewa przed Jego wojskiem, bo nader liczny jest Jego obóz wojenny, a wykonawcy Jego woli potężni. O, wielki jest dzień Jahuah i jakże straszny! Któż go przetrwać zdoła?

12 Jeszcze i teraz – mówi Jahuah – nawróćcie się do mnie z całego serca, poszcząc i płacząc, i zawodząc żałośnie!

13 Lecz rozdzierajcie serca swe, nie szaty, i nawróćcie się do Jahuah, Boga swego! On bowiem łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen dobroci, i skłonny do odwołania kary.

14 Kto wie? Może znowu zdejmie Go żal i na nowo użyczy błogosławieństwa: ofiar z pokarmów i napojów dla Jahuah, Boga naszego.

15 Zadmijcie w róg na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zebranie!

16 Zgromadźcie lud, poświęćcie gminę, zwołajcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta ssące! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej izby, oblubienica ze swej komnaty!

17 Między przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą kapłani, słudzy Jahuah, i niech wołają: ”Przepuść, Panie, ludowi swemu i nie wydawaj dziedzictwa swego na hańbę, na pośmiewisko dla pogan, by nie mogli mówić między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”

18 I okazał Jahuah troskliwość o swój kraj, i oszczędził swój lud.

19 Jahuah dał odpowiedź i rzekł do swego ludu: – Oto wam zsyłam zboże, wino i oliwę, tak że będziecie mieli tego do syta; i nigdy już nie wystawię was na pośmiewisko między narodami.

20 Oddalę od was [wroga] z północy, zapędzę go do krainy jałowej i pustej, jego straże przednie do morza wschodniego, a jego tylną straż do morza zachodniego; z jego wyziewów będzie zaduch, rozchodzić się będzie przykra woń, (bo bardzo się wynosił).

21 Nie lękaj się, ziemio, wesel się i raduj, bo wielkie rzeczy uczynił Jahuah!

22 Nie lękajcie się już, zwierzęta polne, bo zazieleniły się pastwiska stepu, drzewa rodzą owoc, drzewo figowe i winna latorośl wydają plon.

23 I wy, synowie Syjonu, weselcie się i radujcie się w Jahuah, Bogu swoim! Bo dał wam naukę sprawiedliwości i zsyła wam deszcze, deszcz jesienny i wiosenny, jak dawniej.

24 Napełnią się gumna zbożem, a kadzie przelewać się będą od moszczu i oliwy.

25 Dam wam odpłatę za te lata, kiedy to roje szarańczy żerowały, jeden po drugim – to moje wielkie wojsko, które przeciwko wam wysłałem.

26 Wtedy będziecie mogli najeść się do syta i wielbić będziecie Imię Jahuah, Boga swego, który dokonał dla was cudu; (nigdy już lud mój nie będzie zawstydzony).

27 Poznacie, że Ja przebywam pośród Izraela i że Ja, Jahuah, a nikt inny, jestem Bogiem waszym; nigdy już lud mój nie będzie zawstydzony.

1 Potem ześlę Ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą wasi synowie i wasze córki; starcy wasi będą miewali sny, a młodzieńcy wasi – widzenia;

2 nawet na sługi i służebnice ześlę w owe dni mojego Ducha.

3 Uczynię znaki cudowne na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu;

4 słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy zbliżać się będzie dzień Jahuah, wielki i straszny.

5 Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahuah, będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie ocalenie – jak zapowiedział Jahuah; i do wybawionych należeć będą ci, których Jahuah wezwie.”

POZ’75 Księga Joela 2:1-27; 3:1-5

Więc oddziel trochę czasu dzisiaj, choćby pięć minut, i wylej swoje serce Bogu IHWH. Powiedz Mu o swoim oczekiwaniu na powrót Jahuszy, Pana i Zbawiciela. Pewnego Dnia Trąba zatrąbi i spotkamy się z Nim. Nasze ciała zostaną przemienione w ponadnaturalne ciała i powrócimy razem z Nim do Jeruzalem Niebiańskiego : Obj.19:11;  Zach.14:3-5, gdzie On utwierdzi Swoje królestwo. HalleluYAHUAH!

Święto Trąbienia. Dzień Trąbienia.
1 Tesaloniczan 4:16
Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *