Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Nacięcia i nakłucia na ciele wg Pism

0 Comments

3 Mojżeszowa 19:28 “Nie czyńcie na waszym ciele nacięć dla osób zmarłych oraz nie nadawajcie sobie nakłuwanych napisów; Ja jestem JAHWE.”

3 Mojżeszowa 21:5 i 6 :

“Nie będą wystrzygali łysiny na swojej głowie, nie będą golić boków swojej brody oraz nie uczynią nacięć na swoim ciele.

6 Będą świętymi dla swojego Boga i nie znieważą Imienia swojego Boga; bowiem oni przynoszą ogniowe ofiary dla JAHWE, chleb swojego Boga; dlatego powinni być świętymi.”

1 Królewska 18:28:

Podobny zwyczaj, poświadczony w Biblii, mówi o rytualnym nacinaniu swojego ciała przez fałszywych, pogańskich proroków, którzy w ten sposób chcieli przywołać uwagę i działanie swego bożka Baala:

“Oni zaś, krzycząc głośno, nacinali się według zwyczaju mieczami i włóczniami, aż się pokrwawili (1Krl 18,28)

Nie ma żadnej możliwości odczytania zakazu tatuażu na jakiś inny sposób. Wprawdzie hebrajski wyraz ka’aka nie występuje więcej w Biblii, jednak egzegeci żydowscy mówią wyraźnie: „Chodzi o nieusuwalne znaki wprowadzone w ciało za pomocą igły, które zawsze pozostają widoczne”
(Raszi, Komentarz Wajikra 19,28). Tłumaczenie greckie Starego Testamentu (Septuaginta), wykonane kilkaset lat przed Chrystusem używa wyrazu στικτὰ pochodzącego od στιζώ (nakłuwam).

Nie ma więc wątpliwości, że właśnie wykonywanie tatuażu jest absolutnie zakazane przez Boga; jestem przekonany, że również tzw. piercing (czyli przekłuwanie warg, języka, pępka itp.) jest Bogu niemiły.

Nieprzypadkowo obok zakazu tatuowania się Bóg umieścił wzmiankę o swojej świątyni. Święty Paweł poucza nas, uświęconych przez Krew Chrystusa: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16-17). Przecież jasne jest, że nakłuwanie na skórze znaków (jakichkolwiek) lub wbijanie kolczyków, gdzie się da jest niszczeniem naszego ciała, które jest świątynią Boga. Tak naprawdę chodzi o złamanie pierwszego przykazania – absolutnie święty Bóg pragnie zamieszkać w nas i nie życzy sobie, byśmy niszczyli swoje ciało, które staje się Jego świątynią.

Biblia zachęca chrześcijan: ‛Oddajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania’ (Rzymian 12:1). Skorzystaj ze „zdolności rozumowania”, by zastanowić się, dlaczego chcesz zrobić sobie tatuaż. Jeśli powodem jest chęć bycia modnym albo utożsamienia się z jakąś grupą, pamiętaj, że twoje upodobania mogą okazać się mniej trwałe niż tatuaż, czy zabiegi upiększające. Przeanalizowanie swoich pobudek pomoże ci podjąć mądrą decyzję (Przysłów 4:7)

Po chrzcie jesteśmy własnością Jahuah, nie należymy już do samych siebie i my sami sobą nie zarządzamy:

5 Mojżeszowa 14. 1-2 :

“Jesteście dziećmi JAHWE, waszego Boga; nie czyńcie sobie nacięć, ani nie róbcie sobie nad waszymi oczyma łysiny po umarłym.

2 Bo ty jesteś ludem poświęconym JAHWE, twojemu Bogu; JAHWE cię wybrał, abyś Mu był wyłącznym ludem, ze wszystkich ludów na powierzchni ziemi.”

Po chrzcie nikt nie ma swego ciała ale należymy do jednego ciała z współmałżonkiem oraz Jahuszaem Chrystusem, który jest jego głową.

Bóg jest stworzycielem ludzkiego ciała. Biblia mówi: „Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje duszę moją znasz dokładnie.” PS. 139,14 (BW)

Nasze ciało powinno być żywą ofiarą złożoną Bogu. Biblia mówi: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.” RZYM. 12,1 (BW)

Nasze „duchowe” ciało należy do Boga i jest świątynią Ducha Świętego. Biblia mówi: „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.”
1 KOR. 6,19-20 (BW)

Nasze „fizyczne” ciało należy do naszego współmałżonka. Biblia mówi: „Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona.” 1 KOR. 7,2-4 (BW)

Po śmierci, przy powtórnym przyjściu Jahusza, nasze ciała zostaną przywrócone do życia. Biblia mówi: „Tak samo przedstawia się sprawa ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało podległe zniszczeniu — powstaje ciało niezniszczalne… W jednym momencie, w okamgnieniu, kiedy zabrzmi trąba zwiastująca koniec, umarli powstaną w niezniszczalnej postaci…” 1 KOR. 15,42.52, (BP)

Na przykładzie ciała człowieka przedstawiona jest zasada funkcjonowania kościoła. Biblia mówi: „Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.”
RZYM. 12,4-5 (BW)

Wezwanie do bogobojnego życia: 1 Piotra 1 13:- 25

“14 Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości;

15 Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;

16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.

17 A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni;

18 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;

19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;

20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.

21 Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu.

22 Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie;

23 Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.

24 Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł;

25 Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.”

1 Piotra 2: 9-11

“9 Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;

10 Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym, wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście.

11 Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy.”

1 Piotra 3. 1-12 Jedność w Małżeństwie i Prawdziwe ozdoby żony.

“1 Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa;

2 Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie.

3 Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne: zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty;

4 Lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga.

5 Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom.

6 Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć.

7 Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.

8 Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi.

9 Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

10 Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy.

11 Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego.

12 Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.”

Sąd Jahuah nad dumą i pychą kobiet.

Izajasza 3. 16- 26

3:16 Rzekł także Jahuah: Ponieważ córki syjońskie wynoszą się i chodzą dumnie z wyciągniętą szyją, i uwodzicielsko zerkają, chodząc drobnymi kroczkami i pobrzękując łańcuszkami na swoich nogach,

3:17 Dlatego Jahuah sprawi, że wyłysieją głowy córek syjońskich i Jahuah odsłoni ich czoła.

3:18 W owym dniu usunie Jahuah ozdobę: sprzączki i diademy, i półksiężyce.

3:19 Kolczyki, naramienniki i zasłony,

3:20 Zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety,

3:21 Pierścionki i kolczyki do nosów,

3:22 Odświętne szaty i płaszcze, okrycia i torebki,

3:23 Lusterka i koszulki, zawoje i zasłony.

3:24 I zamiast woni będzie smród, a zamiast pasa – sznur, zamiast loków – łysina, a zamiast bogatej szaty – obcisły wór, zamiast piękna – hańbiące piętno.

3:25 Twoi wojownicy padną od miecza, a twoi rycerze w walce.

3:26 I jęk, i płacz zagoszczą w jej bramach, ogołocona siedzieć będzie na ziemi.” 

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *