Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Święto Pierwocin Żniwa Jęczmienia

0 Comments

To jedno ze świąt YHWH, które są wiosennym świętami obchodzonymi w pierwszym miesiącu roku tzw. Abib [Aviv].
Żniwo jęczmienne było pierwszym ze żniw zbożowych, które kończyły się żniwem pszenicznym. Pierwszy snop – pierwiastek inaczej pierwociny, był poświęcony YHWH / Yahuah i był corocznie ofiarowany przez kapłana jako ofiara uroczysta.

Liczenie dni ukazuje związek Pierwocin ze świętem Tygodni. Literalnie 16 dnia Abib odbywało się święto pierwocin żniwa jęczmiennego. Od tego dnia odlicza się 7 tygodni wgł Pism z Kapłańskiej, rozdziału 23. Po 50 dniach następuje kolejne wydarzenie – Święto Tygodni zakończony 50 dniem wielkiego uroczystego zgromadzenia. To koniec żniw jęczmiennych i początek żniw pszenicznych. Przynoszono wówczas w darze 2 chleby upieczone na zakwasie ze snopów pszenicy.
Święto Pierwocin to uroczyste poświęcenie pierwszych owoców od YHWH. Poświęcenie oznacza Yahuah dał życie z martwego ziarna z ziemi, wyrosła roślina. To analogia do śmierci i zmartwychwstania Yahushy Mesjasza. Pierwociny są świadectwem zmartwychwstania Syna YHWH i poświęceniem Jego na służbę kapłańską jako Arcykapłana wśród kapłanów.
To prototyp na duchowe odrodzenie każdego narodzonego na nowo człowieka, który przy zanurzeniu w wodzie zostaje z niej wyciągnięty i zmartwychwstaje do Nowego życia w Yahusha dzięki Ojcu YHWH i ten człowiek zaczyna służbę poświęcenia siebie służbie YHWH. Wydaje pierwszy owoc dla Królestwa Yahuah.

W ten dzień kapłan dokonywał potrząsania snopa przed YHWH/ Yahuah:

„Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po dwa chleby, każdy z dwóch dziesiątych efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla YHWH.” 3 Moj.23:17.

Izraelici dziękowali za początek żniw, licząc w ten sposób na dalsze błogosławieństwo. Tego samego dnia, 16 Abib, na początku tzw. naszej ery YHWH [Yahuah] wskrzesił z martwych Syna swego Yahushe Mesjasza. Został On podniesiony i wywyższony jako “pierwszy owoc” zmartwychwstania.

Pokonał śmierć i dał taką nadzieję dla wszystkich naśladowców YHWH:
„wiedząc, że Ten, który wzbudził Władcę Yahushe, także i nas z Yahusha wzbudził i razem z wami przed sobą stawi.” (2 Kor. 4:14)

„A jednak Mesjasz został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Mesjaszu wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Mesjasz, potem ci, którzy są Mesjaszu, w czasie jego przyjścia”
1 Kor.15:20-23.

“Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak: Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana, A on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed YHWH, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po szabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania” 3 Mojż.23:10-11.

Święto Paschy i żniwo jęczmienne były ze sobą ściśle powiązane. Ofiara pierwszego snopa żniwa, jak już wcześniej powiedzieliśmy, przypadała na dzień 16 Abib, pierwszego dnia po szabacie, w 2 Dzień Przaśników, w Dzień Pierwocin. Jest to dzień zmartwychwstania naszego Władcy, który był „pierwiastkiem z umarłych”:

“A jednak Mesjasz został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” 1 Kor.15:20.

“On także jest Głową Ciała, Zgromadzenia (Yahsraela); On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy” Kol.1:18.

Wspominając o żniwie jęczmiennym, można przypomnieć jeszcze jedną historię i to historię starotestamentową. Myślę w tym miejscu o Rut. Rut i Noemi dotarły do Betlejem na początku żniwa jęczmiennego (Rut 1:22). Rut pracowała wyłącznie na polu swego pana; pracę rozpoczęła zbieraniem kłosów w czasie jęczmiennego żniwa. Wyraża pokorne życzenie, by być własnością Boaza, gdy ów przewiewał zebrane w czasie żniwa plony.

Myślę, że w historii rodziny Elimelecha, możemy dopatrzeć się doświadczeń Izraela. Z drugiej strony patrząc na to, że YHWH zezwolił na powrót Noemi i że zostaje ona przyjęta w Jego domu chleba – Betlejem, przez Boaza – wykupiciela, to już jest to wielka, litująca się łaska YHWH. Miłość, jaką Noemi obdarzyły jej synowe, a zwłaszcza uznanie Rut dla YHWH, Boga Yahsraela, były świadectwem dla Noemi – jej miłego usposobienia, jej wiary i życia, jakie prowadziła. W tym również widzimy Yahsraela! W Betlejem spotykamy się z onym wielkim Boazem – „panem żniwa”. Jego imię – „w nim jest moc”, jego dobroć, jego wspaniałomyślność i bojaźń YHWH pozwalają przypuszczać, że jest on panem w każdej sytuacji. To on jest krewnym, który wykupuje Elimelechowe dziedzictwo Noemi, wykupuje też dziedzictwo Kiliona i Machlona – wykupuje też Rut Moabitkę – żonę Machlona – by wzbudzić imię zmarłego w dziedzictwie jego i aby nie zginęło imię zmarłego pośród braci jego i z bramy miejscowości jego.

Czy widzisz, że w Boazie bez trudu dostrzeżemy onego wielkiego Odkupiciela ludzkości –Yahushe Mesjasza? Czyż nie jest On jedynym „krewnym” Adama, który dla Swej nieposzlakowanej sprawiedliwości był zdolny zapłacić cenę równej wartości za utracone prawo do życia pierwszego człowieka – „życie za życie”? I czy nie jest On jedynym krewnym ludu Yahsraela, urodzonym z Yahsraelskiej niewiasty, urodzonym pod Zakonem i jedynym, który to prawo zachował i dlatego tych, którzy byli pod Zakonem, wykupił?

“Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał YHWH Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili” Gal. 4:4-5.

Z kolei Rut jest obrazem na Oblubienicę. Możemy przypuszczać, że żniwo jęczmienne jest w sensie czasowym pierwszym etapem Żniwa całego Wieku pokolenia Yahushy na ziemi. Jest obrazem Żniwa Yahsraelkiego w czasie pierwszej obecności naszego Władcy Yahushy. I czy nie czytamy w mowie apostoła Piotra, gdy rzekł do słuchających go Yahsraela:

“Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł YHWH z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi Wam to YHWH najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych” Dz.Ap. 3:25-26.

“Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie YHWH” Rzym. 3:1-2.

Ale na żniwie jęczmiennym nie kończy się historia Rut. Rut zbiera kłosy nie tylko na polu jęczmiennym, ona pozostaje u Boaza aż do końca żniwa pszenicznego!

“I rzekła Rut Moabitka: Mąż ten powiedział jeszcze do mnie: Przyłącz się do moich służących aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa.  Noemi odezwała się więc do Rut, swojej synowej: To dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie nagabywali na innym polu. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową” Rut. 2:21-23.

Do czasu końca żniwa pszenicznego Rut mieszkała ze swą teściową, zatem nie nastąpiło zaślubienie Oblubieńca i Oblubienicy. Za czasów życia Yahushy, tu na ziemi, trwało i powoli dobiegało końca żniwo jęczmienne. Podczas tego pierwszego żniwa Yahusha szukał zaginionych owiec.

“A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Yahsraela” Mat.15:24.

Szukał ich i nawoływał, aby wszystkie Jego owce zbliżyły się do Niego i poszły za Jego głosem.

“A potem wyznaczył Yahusha innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać.I powiedział im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Gospodarza żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” Łuk. 10:1-2.

Takie było dzieło Żniwa. Jednak Żydzi nie poznali czasu swego nawiedzenia. Nie odpowiedzieli na liczne cuda, kazania, na wołania i kołatania do ich serc. W swej zatwardziałości nie byli w stanie uznać Syna YHWH jako Mesjasza. Szybko przestali wołać: „Hosanna”, a zaczęli krzyczeć: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj!” Na Żniwo Wieku Żydowskiego wskazuje nam także wypowiedź naszego Władcy, o oddzieleniu pszenicy od plew z Ewangelii wg Mateusza.3:12.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *