Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Miłość braterska w ciele Yahusha

0 Comments

,,Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci” (1 Jana 3:15-16)

„Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich” (Ewangelia Jana 15,13)

„Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.”(I List Jana 4,20-21)

“ A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. “(Rzym. 5:5 )

„Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość” (I List do Koryntian 13,13)

“Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali.

Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi,

jeśli miłość wzajemną mieć będziecie “(Jan 13:34-35)

“Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej;

kto bowiem miłuje bliźniego, ten zakon wypełnił “(Rzym 13:8)

«Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.» I List Jana 4,8.

Miłość agape nie odnosi się do pozytywnych relacji między dziećmi Bożymi, ale wyłącznie do postaw, i nie ma ona nic wspólnego z lubieniem, liberalnym myśleniem czy tolerancją niebiblijnych postaw lub doktryn, w imię np: jedności, tworzenia pokoju lub domniemanego przebudzenia. W Bożej wersji miłości, budowaniem dobrych relacji zajmuje się Duch Święty, gdyż relacje tworzą się w oparciu o wspólne doświadczenia i uczynki wynikające z nauki Słowa Bożego, oraz z prowadzenia Ducha Świętego. Człowiek nie musi wtedy wymyślać socjotechnicznych programów ani stosować korporacyjnych metod.

,,(17) Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? (18) Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą” (1 Jana 3 : 17 i 18)

,,W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość, jak napisano: Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało.’’
( 2 Kor. 8. 14-15 )

,,(32) A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. (33) Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jahusza, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. (34) Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży (35) i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. (36)”.
(Dzieje 4:32-36)

,, Miłość braterska niechaj trwa(…) A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.’’
(List do Hebrajczyków 13:1,16)

CZYM WEDŁUG BIBLII JEST MIŁOŚĆ BRATERSKA

Biblijna, czy raczej Boża wersja miłości, to miłość bezinteresowna (gr. agape), nie szukająca w dobrych uczynkach własnych korzyści, samozadowolenia czy samousprawiedliwienia. Polega ona na dążeniu do szukania wyższego dobra drugiego człowieka > czyli na doprowadzeniu grzesznika do nowo narodzenia, a brata żyjącego w grzechu do upamiętania, poprzez napominanie (czyt. podnoszenie), aby nie zginął, ale dostąpił życia wiecznego.

Jednym z największych współczesnych zwiedzeń jest humanistyczne czyli świeckie, definiowanie miłości. Gdyż charakter i założenia tej miłości, są odwrotnością biblijnej wersji miłości, nakreślanej w Piśmie Świętym przez Pana Jahusza.

Miłość agape, nie przejawia się w miłej powierzchowności, ale w braniu odpowiedzialności za życie innych ludzi, czyli w dawaniu dobrego przykładu, ostrzeganiu przed niebezpieczeństwem, napominaniu, wychowaniu dzieci w posłuszeństwie i karności oraz nauczaniu zgodnym z nauką apostolską, bez względu na koszty jakie przyjdzie za to ponieść … aby nie utracić tego nad czym pracowaliśmy, lecz aby pełną zapłatę otrzymać (1Jan 1:8). Słowa – Aby nie utracić – dotyczą tutaj również utraty zbawienia, poprzez powrót na drogę ginącego świata.

HUMANISTYCZNA CZYLI ŚWIECKA WERSJA MIŁOŚCI

Humanistyczna definicja miłości, opiera się na tolerancji i pozytywnych relacjach międzyludzkich. Jest to miłość budowana na biernej zasadzie hinduistycznej: Nie czyń drugiemu co tobie jest nie miłe. Nie ma ona jednak nic wspólnego z zasadą czynnej i bezinteresownej miłości agape, która wymaga od ludzi konkretnych postaw, wyborów i odpowiedzialności za innych, a która brzmi:

Wszystko co chcecie aby aby wam czyniono, to i wy czyńcie (Mat 7:12)

Humanistyczna miłość nie obciąży ani ciebie i innych, bo jej celem jest zagwarantowanie spokojnego życia, poprzez tworzenie ciepłych, czysto powierzchownych i do niczego niezobowiązujących relacji. Jest to takie wzajemne przytakiwanie sobie, poprzez pochlebstwa, wzajemną motywację, pozytywne myślenie i akceptację wszystkiego do czego dążą otaczający nas ludzie oraz czego pragną ich cielesne pożądliwości. Niestety, jest to zjawisko powszechnie zauważalne we współczesnych zborach.

Humanistyczna definicja miłości jest demoniczna i egoistyczna, ponieważ jej celem jest tworzenie wyłącznie dobrego samopoczucia. Wyraża się ona w pozytywnym myśleniu o sobie samym i tworzeniu biernych oraz niezobowiązujących relacji z otaczającym światem. Przejawia się ona w formie kompromisów, nie krytykowaniu oraz w tolerancji wszelkich niebiblijnych postaw i zjawisk, w celu zapewnienia dobrego samopoczucia sobie oraz innym. W takich sytuacjach, dobre relacje stawiane są zawsze ponad Bożym Słowem, ponad czystością nauczania i Bożymi zasadami dotyczącymi funkcjonowania Kościoła. Pan Jahusza piętnuje takie postawy i nazywa je obłudą.

CO MÓWI BIBLIA

“A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą i co jest (w oczach Boga) dobre, miłe i doskonałe.

Wasza miłość niech będzie nieobłudna (niepowierzchowna). Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie w nadziei i w radości, w ucisku cierpliwi a w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w ich potrzebach i okazujcie sobie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują – błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi (współczujcie). Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli i nie uważajcie sami siebie za mądrych, lecz się raczej do niskich skłaniajcie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie i starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, i o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się, ale gniew pozostawcie Bogu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja im odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rzym 12:2 i 9-21)

W dniu oddawania zapłaty Pan powie tym po lewicy: Przeklęci, idźcie precz ode mnie, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem gdy byłem głodny, nie daliście mi jeść, a gdy byłem spragniony nie daliście mi pić. Gdy byłem bez dachu nad głową, to nie przyjęliście mnie, gdy byłem nagi to nie przyodzialiście mnie, gdy byłem chory i w więzieniu to nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą: Panie! Kiedy widzieliśmy cię głodnego czy spragnionego, albo bez dachu nad głową, czy nagiego, albo chorego lub w więzieniu i nie pomogliśmy ci? Wtedy On im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych (z braci), tego mnie nie uczyniliście (Mat 25:41-45)

A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może żadne dobre drzewo urodzić złych owoców, ani złe drzewo zrodzić dobrych owoców. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca się w ogień. Tak więc po owocach ich poznacie.

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Więc każdy, kto słucha moich słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który budował swój dom na fundamencie. (…) A każdy, kto słucha słów moich, lecz ich nie wykonuje, przyrównany będzie do głupca, który budował swój dom na piasku (Mat 7:12-24 i 26)

Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj i zdążaj do sprawiedliwości,
do wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca
(2 Tm 2:22)

DAR MIŁOŚCI

Biblia Tysiąclecia 1 List do Koryntian

13:4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;

13:5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;

13:6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.

13:7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

13:8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.

Biblia Jakuba Wujka 1 List do Koryntian

13:4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zajźrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się,

13:5 nie jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie myśli złego,

13:6 nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy.

13:7 Wszytko znosi, wszytkiemu wierzy, wszytkiego się nadziewa, wszytko wytrwa.

13:8 Miłość nigdy nie ginie: choć proroctwa zniszczeją, chociaż języki ustaną, chociaż umiejętność będzie zepsowana.

Biblia Brzeska 1 List do Koryntian

13:4 Miłość-ci jest cierpliwa, dobrotliwa; miłość nie zajzry, miłość nie jest harda i nie nadęta.

13:5 Miłość niczym się nie brzydzi jakoby nieprzystojnymi, nie szuka co jest jej, nie bywa wzruszona ku gniewu, nie mysli złego.

13:6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy.

13:7 Wszytko znosi, wszytkiemu wierzy, wszytkiego się nadziewa, wszytko cierpi.

13:8 Miłość nigdy nie odpada; choć i proroctwa będą zgładzone, języki ustaną i umiejętność będzie zniszczona.

Kompilacja z netu. Głowne myśli przy pomocy strony internetowej: chlebznieba.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *