Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Relacje w Zgromadzeniu czyli Rodzinie i Domu Ojca Yahuah

0 Comments

Namaszczeni Duchem święci przeznaczeni są do życia we wspólnocie (społeczności). Pismo Święte mówi o wspólnocie (lub społeczności) z sobą, z Ojcem, z Synem, o społeczności Ducha Świętego, społeczności Syna, społeczności ciała i krwi , cierpienia , wiary.

 Dz 2: 42   “I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne,I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.”

 ,,(32) A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. (33) Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jahusza, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. (34) Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży (35) i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. (36)”.

Dzieje 4:32-36

1J 1: 3   “A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jahuszaem Chrystusem”

Niezbędnym warunkiem trwania w społeczności jest chodzenie w światłości. Ciemność wyklucza społeczność z Bogiem i z sobą nawzajem.

 1J 1: 6   Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy

 1J 1: 7   Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą/

 2Ko 13: 13   …społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi [BG]

 Flp 2: 1   Jeśli… jest… jakaś wspólnota Ducha

 1Ko 1: 9   Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jahusza Chrystusa

Z trwaniem w społeczności związane są liczne przywileje i obowiązki, dzięki którym członki Ciała Chrystusowego są z sobą zespolone w mocnej i trwałej więzi duchowej. Obowiązkiem jest wyświadczanie danego dobra innym, a przywilejem przyjmowanie go od innych.

Fundamentalną i naczelną zasadą biblijnej wspólnoty jest wzajemna miłość. Nie ziemską, lecz niebiańska miłość „agape”.

 Jn 13: 34   Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem

 Jn 13: 35   Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie

 Jn 15: 17   To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali

 Rz 12: 10   Miłością braterską jedni drugich miłujcie

 Gal 5: 14   Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego

 1Ts 3:12   Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich

 1Ts 4: 9   …należy się nawzajem miłować

 1Pt 1:22   …umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco

 1Pt 4: 8   Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów

 1J 3: 11   Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować

 1J 3:23   A to jest przykazanie jego, abyśmy… miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał

 1J 4: 7, 8   Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością

 1J 4: 11   Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować

A oto w skrócie pozostałe wskazówki biblijne, odnoszące się do wzajemnych stosunków w chrześcijańskiej wspólnocie:

 Rz 15: 7   Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas

 Rz 15: 14   …możecie jedni drugich pouczać

 1Ts 4: 18   Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy

 1Ts 5: 11   Dlatego napominajcie się nawzajem… co też czynicie

 Kol 3: 16   …we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne

 Hbr 3: 13   Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia

 Rz 16: 16   Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym

 1Ko 16: 20   Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym

 2Ko 13: 12   Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym

 1Pt 5: 14   Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości

 1Ko 11: 33   …gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich

 Jn 13: 14   Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel wasz, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi

 Jn 13: 15   Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem

 1Ko 12: 25   Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie

 Flp 2: 4   Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze [patrz także Hbr 12:15]

 Hbr 10: 24   I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków

 Gal 5: 13   …służcie jedni drugim w miłości

 1Pt 4: 10   Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał

 Gal 6: 2   Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy

 Ef 4: 2   Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości

 Kol 3: 13   Znosząc jedni drugich

 Ef 4: 25   Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich

 Ef 4: 32   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie

 Kol 3: 13   …przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu; jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy

 Ef 5: 21   Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej

 1Pt 5: 5   Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym

 Flp 2: 3   …w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie

 1Pt 5: 5   …wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje

 1Ts 5: 11   …budujcie jeden drugiego, co też czynicie

 Jud 1: 20   Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych

 Hbr 10: 24   I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków

 Jk 5: 16   Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim

 Jk 5: 16   …módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni

 1Pt 4: 9   Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania

 Kol 3: 12   Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość

 Kol 3: 14   A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości

 Ef 5: 19   Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu

 Rz 12: 10   …wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku

 Gal 6: 9   A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia

 Gal 6: 10   Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary

 Hbr 12: 14   Dążcie do pokoju ze wszystkimi

 Flp 2: 5   Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jahusza

 1J 3: 16   Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy oddawać życie za braci

 Flp 2: 2   Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością

 Rz 15: 5   A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jahusza Chrystusa

 66   Rz 15: 6   Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jahusza Chrystusa

 1Ko 1: 10   A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jahusza Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania

 2Ko 13: 11   W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowajcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami

Cały szereg innych tekstów biblijnych wymienia zachowania, które są nie do pogodzenia z trwaniem we wspólnocie i których należy się wystrzegać:

 Hbr 10: 25   Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych

 1J 3: 18   nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą [BT]

 Hbr 13: 2   Gościnności nie zapominajcie

 Hbr 13: 16   A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej

 Jk 2: 1   Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jahusza Chrystusa

 Flp 2: 3   I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę

 1Pt 3: 9   Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę

 Jk 4: 11   Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia

 Jk 5: 9   Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich

 Gal 5: 26   Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc

 Kol 3: 9   Nie okłamujcie się nawzajem [patrz także Ef 4:25]

 1Ko 4: 6   …żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego

 Rz 14: 13   Przeto nie osądzajmy już jedni drugich
[patrz także Rz 2:1; Rz 14:4; Jk 4:12]

 Gal 5: 15   Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili [patrz także Jk 3:13–17]

Podsumowując: Grzechy przeciwko wspólnocie niszczą dzieło Boże, natomiast życie według biblijnych wzorców sprawia, że lud Boży jest światłością dla swojego otoczenia i wywyższa swojego Króla.

1Ko 3: 15   Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg

Jk 2: 8   Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie… dobrze czynicie.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *