Contact Us! (Whatsapp)

+595 975 683 120

yes

Yahusha Mesjasz jest życiem

0 Comments

Czy wiesz, że życie Jahusza może stać się twoim życiem?

Posłuszeństwo słowom, które głosił Jahusza, doprowadzi nas do obfitującego życia.

Jahusza jest życiem

„Odpowiedział mu Jahusza: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew. Jana 14,6)

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (…) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. (…) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas (…)” (Ew. Jana 1,1; 4,14)

„Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.” (Ew. Jana 6,63)

„Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.” (Ew. Jana 6,68)

Przestrzegaj Jego przykazań

Jeśli pragniemy, by życie, które było w Jahusza, stało się naszym życiem, musimy być posłuszni słowom życia. Musimy przestrzegać Jego przykazań. „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.” (Ew. Jana 14,15) Celem jest to, by Jego życie oraz słowa, które mówił, stały się również naszym życiem. Powinniśmy wziąć na siebie swój krzyż codziennie i naśladować Go.
(Ew. Łukasza 9,23) To doprowadzi nas do wiecznego życia.

„Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.”
(List do Rzymian 8,29) To znaczy, że ma być wielu takich, którzy przestrzegają Bożych przykazań, by zostać przekształceni na Jego obraz. To jest wybór, jakiego musimy dokonać. Wybieramy, by czynić dobro, a to przynosi życie oraz błogosławieństwo! (V Księga Mojżeszowa 30,15 i 19) Oczywiście, by móc tak czynić, musimy znać Słowo Boże: „(…) pilnuj czytania, napominania, nauki (…) o to się troszcz, w tym trwaj (…)” (I List do Tymoteusza 4,13 i 15)

Życie Chrystusowe w nas

„(…) Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (…) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.”
(List do Galacjan 5,16 i 25) Tutaj widzimy drogę do życia. Posłuszeństwo przykazaniom Jahusza prowadzi do zwycięstwa nad chęciami i pożądliwościami ciała. „Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.” (I List do Tymoteusza 6,12) Bóg daje nam Ducha Świętego, byśmy mogli staczać dobry bój wiary, a Duch ten wskazuje nam to, co powinniśmy przezwyciężyć, jak również daje nam moc ku temu.

Wtedy życie Chrystusowe zaczyna się objawiać w nas.
(II List do Koryntian 4,10) Stajemy się ambasadorami Jego życia; postępujemy w taki sposób, by przynieść Jemu chwałę, a kiedy On się objawi, będziemy czystymi tak, jak On jest czysty – będziemy takimi, jak On!
(I List Jana 3,1-3)

Chwała niech będzie Jahusza, który przyszedł tutaj na ziemię i pokazał nam drogę do życia oraz sprawił, że możemy mieć życie i to obfitujące!
(Ew. Jana 10,10) Jeśli postępujemy w ten sposób, otrzymamy życie, które jest o wiele wspanialsze, niż wszystko, czego można doświadczyć tutaj na ziemi. Już teraz możemy zacząć smakować oraz doświadczać wiecznego życia – błogosławionych owoców Ducha.

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *